Anàlisi i recollida de dades, per tal de definir la situació inicial del consum energètic. Es defineixen una sèrie de mesures susceptibles de ser implantades.